VM i Ashihara Karate

Sensei

8. november 2018.

8. til 10. November

Aktau, Kazakstan